Εάν ενδιαφέρεσαι να γίνεις μέλος της ομάδας της ΚerkyraLines για μια μόνιμη εργασία με προοπτική εξέλιξης, συμπλήρωσε την παρακάτω φόρμα.

Όροι Χρήσης

Αγορά Εισιτηρίων

Βρίσκεστε στη σελίδα της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Α.Φ.Μ. 997914982, ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 25, 18535, ΔΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ.

Η αγορά εισιτήριου για την μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους εξής τρόπους:

 • Μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, έως και 1 ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης του πλοίου
 • Από τα πρακτορεία της Kerkyra Lines.

Προσοχή: Το εισιτήριο είναι ατομικό, δεν μεταβιβάζεται και ισχύει μόνο για το ταξίδι, το δρομολόγιο και τη θέση που εκδόθηκε.


Αλλαγή Εισιτήριου

Αλλαγή Ηλεκτρονικού Εισιτήριου που έχει εκδοθεί μέσω της παρούσας ιστοσελίδας.

Οι αλλαγές εισιτηρίων είναι εφικτές έως και 1 ώρα πριν την αναγραφόμενη ημερομηνία και ώρα αναχώρησης.

Συγκεκριμένα, ανάλογα με την ημερομηνία / ώρα που πραγματοποιείται η διαδικασία της αλλαγής ισχύουν τα παρακάτω:

 • Για αλλαγές εισιτηρίων έως και 1 ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα απόπλου του πλοίου δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση.
 • Σε διάστημα μικρότερο 1 ώρας από την προγραμματισμένη ώρα απόπλου του πλοίου δεν είναι εφικτή η αλλαγή των εισιτηρίων.

*Σε περίπτωση που το ποσοστό έκπτωσης έχει αλλάξει, κατά τη διαδικασία της αλλαγής θα προκύψει η αντίστοιχη επιπλέον χρέωση.

Η διαδικασία αλλαγής ηλεκτρονικού εισιτηρίου γίνεται μόνο μέσω της παρούσας πλατφόρμας και μόνο μία φορά για κάθε κράτηση. Σε περίπτωση που επιθυμείτε αλλαγή ηλεκτρονικού εισιτηρίου, μεταβείτε στο σύνδεσμο “Ανάκτηση Εισιτηρίων” και ακολουθήστε τις οδηγίες.


Ακύρωση Εισιτήριου

 • Ακύρωση Ηλεκτρονικού Εισιτήριου που έχει εκδοθεί μέσω της παρούσας ιστοσελίδας.

Οι ακυρώσεις εισιτηρίων είναι εφικτές έως και 12 ώρες πριν την αναγραφόμενη ημερομηνία και ώρα αναχώρησης.

Συγκεκριμένα, ανάλογα με  την ημερομηνία / ώρα που πραγματοποιείται η αίτηση της ακύρωσης ισχύουν τα παρακάτω:

 • Για ακυρώσεις έως και 7 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ώρα απόπλου του πλοίου επιστρέφεται  το 100% της αξίας του ναύλου.
 •  Για ακυρώσεις έως και 12 ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα απόπλου του πλοίου επιστρέφεται  το 75% της αξίας του ναύλου.
 •  Για ακυρώσεις που γίνονται σε διάστημα μικρότερο των 12 ωρών από την προγραμματισμένη ώρα απόπλου του πλοίου δεν επιστρέφεται τίμημα.

*Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα ακύρωσης των εισιτηρίων έως 10 λεπτά από την ώρα της έκδοσής τους, χωρίς επιβάρυνση, για διευκόλυνσή σας σε περίπτωση λάθους.

Η διαδικασία  ακύρωσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου γίνεται μόνο μέσω της παρούσας πλατφόρμας. Σε περίπτωση που επιθυμείτε ακύρωση ηλεκτρονικού εισιτηρίου, μεταβείτε στο σύνδεσμο “Ανάκτηση Εισιτηρίων” και ακολουθήστε τις οδηγίες. Όλες οι επιστροφές γίνονται στην κάρτα με την οποία πραγματοποιήθηκε η πληρωμή, εντός 6 εργάσιμων ημερών.


Καταγραφή Επιβαινόντων

Σύμφωνα με την οδηγία 98/41 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο με το π.δ. 23/1999, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για κάθε επιβατηγό πλοίο που αναχωρεί από Ελληνικό λιμάνια και πραγματοποιεί πλου άνω των 20 μιλίων από το σημείο αναχώρησης καταγράφονται οι ακόλουθες πληροφορίες: το επώνυμο των επιβατών, το όνομα ή το αρχικό γράμμα, το φύλλο, την ηλικία ή την ένδειξη για την κατηγορία ηλικίας καθώς και κάθε πληροφορία που παρέχεται οικειοθελώς από το άτομο σχετική με την ειδική φροντίδα ή τη βοήθεια που τυχόν χρειάζεται.
Ο επιβάτης υποχρεούται κατά την ηλεκτρονική κράτηση ή/ και την έκδοση του εισιτήριου να ελέγχει την ορθότητα των αναγραφόμενων στο εισιτήριο στοιχείων (ημερομηνία, ώρα, δρομολόγιο, πλοίο, στοιχεία ταυτότητας κ.λπ.) και να μην το παραλαμβάνει σε περίπτωση λανθασμένης αναγραφής.
Απαγορεύεται η μεταβίβαση του εισιτηρίου χωρίς την έγκριση του μεταφορέα ή του εκδότη του εισιτηρίου.
Ο επιβάτης υποχρεούται να δίνει, κατά την ηλεκτρονική κράτηση ή την έκδοση του εισιτηρίου, ακριβή στοιχεία της ταυτότητας του, αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωση του από το μεταφορέα σε περίπτωση καθυστέρησης, ακύρωσης ή ματαίωσης του δρομολογίου του πλοίου. Σε περίπτωση μη επιθυμίας του επιβάτη να γνωστοποιήσει στοιχεία επικοινωνίας, αυτή καταχωρείται εγγράφως από τον εκδότη στο σύστημα Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α.
Σε περίπτωση ηλεκτρονικής κράτησης ο επιβάτης συμπληρώνει τα στοιχεία επικοινωνίας του στην σχετική ηλεκτρονική φόρμα.


Ναύλοι – Εκπτώσεις

Στα εισιτήρια επιβατών και στις αποδείξεις μεταφοράς οχημάτων αναγράφεται ο μικτός ναύλος, στον οποίο εμπεριέχονται ο καθαρός ναύλος, οι υπέρ τρίτων επιβαρύνσεις (τέλη, κρατήσεις) και ο ΦΠΑ.
Οι κατηγορίες προσώπων που δικαιούνται έκπτωση στους ναύλους αναφέρονται αναλυτικά στην ΥΑ 3324.1/01/13 της 15/7/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Ο επιβάτης οφείλει να ενημερώσει κατά την πραγματοποίηση της κράτησης και πριν την έκδοση του εισιτηρίου στην περίπτωση που δικαιούται έκπτωση ναύλου επιδεικνύοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Παιδιά ηλικίας έως 5 ετών ταξιδεύουν δωρεάν και είναι απαραίτητη η κράτηση και η έκδοση εισιτηρίου με μηδενικό ναύλο.


Διαδικασία Επιβίβασης

Ο επιβάτης υποχρεούται:

 • να προσέρχεται στο πλοίο μισή ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα απόπλου.
 • να φέρει το όχημα στο χώρο αναμονής φόρτωσης 1 ώρα πριν τον απόπλου.
 • να επιδεικνύει το εισιτήριο του και τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε περίπτωση που διαθέτει εισιτήριο με μειωμένο ναύλο, κατά την επιβίβαση και τον έλεγχο.
 • να μην παραμένει στους χώρους οχημάτων. Εξαιρούνται οι οδηγοί τους, κατά την είσοδο και έξοδο των οχημάτων από τα πλοία.

Σε περίπτωση ατόμου με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα, να ενημερώνει τον εκδότη του εισιτηρίου ή το μεταφορέα ότι έχει ανάγκη συνδρομής το αργότερο σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την παροχή της συνδρομής και να βρίσκεται σε προκαθορισμένο σημείο σε συγκεκριμένη ώρα, η οποία δεν υπερβαίνει τα εξήντα (60) λεπτά πριν από την προγραμματισμένη ώρα απόπλου του πλοίου. Επιπλέον, κατά την κράτηση, να κοινοποιεί στο μεταφορέα τις ειδικές του ανάγκες για κατάλυμα, κάθισμα ή τις απαιτούμενες υπηρεσίες ή την ανάγκη να φέρει μαζί του ιατρικό εξοπλισμό.
Στην περίπτωση που επιβάτης εφοδιασμένος με εισιτήριο δεν προσέλθει εγκαίρως στο πλοίο (μέχρι την προγραμματισμένη ώρα απόπλου), δεν δικαιούται επιστροφής του αντιτίμου του εισιτηρίου που κατέβαλε.


Προγραμματισμός Πλοίων

Στα πλαίσια της KerkyraLines τα δρομολόγια εκτελούνται εκ περιτροπής από τα πλοία «ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΞΠΡΕΣ», «ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ», «CORFU SPIRIT», «ΝΙΚΟΛΑΟΣ», «ΑΝΩ ΧΩΡΑ ΙΙ»,  «ΑΛΚΙΝΟΟΣ»,  «ΚΕΡΚΥΡΑ», «ΜΕΝΕΚΡΑΤΗΣ» και «ΕΥΔΟΚΙΑ» «PAXOS ISLAND»  . Ο προγραμματισμός της δρομολόγησης πλοίων ενδέχεται να αλλάζει σύμφωνα με τις ανάγκες της επιβατικής κίνησης. Για επιπλέον διευκρινήσεις σχετικά με τον προγραμματισμό των πλοίων, οι επιβάτες μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά στο 26610 81808.


Αποσκευές

Ο επιβάτης δικαιούται να μεταφέρει χειραποσκευές βάρους μέχρι 50 κιλών, χωρίς να καταβάλλει ιδιαίτερο ναύλο. Τα άτομα μειωμένης κινητικότητας δικαιούνται χωρίς καταβολή ιδιαίτερου ναύλου να μεταφέρουν επιπλέον των χειραποσκευών, κάθε εξοπλισμό ή βοήθημα που απαιτείται για την αυτόνομη μετακίνηση τους, ανεξαρτήτως βάρους.
Εφόσον οι αποσκευές παραδίδονται για φύλαξη και εκδίδεται σχετική προς τούτο απόδειξη, για τυχόν βλάβη ή την απώλεια των αποσκευών εντός του πλοίου δεν φέρει ευθύνη ο μεταφορέας.


Απώλεια Εισιτηρίου

Σε περίπτωση απώλειας του εισιτηρίου ή της απόδειξης μεταφοράς του οχήματος, για να ταξιδέψει ο επιβάτης θα πρέπει να αγοράσει νέο εισιτήριο. Εφόσον ο επιβάτης δηλώσει εγγράφως την απώλεια αναφέροντας την ημερομηνία του ταξιδιού, το δρομολόγιο, τον αριθμό τόσο του απολεσθέντος όσο και του νέου εισιτηρίου, και εφόσον κατόπιν ελέγχου στα αρχεία της Κοινοπραξίας προκύψει ότι το απολεσθέν εισιτήριο δεν χρησιμοποιήθηκε και δεν αντικαταστάθηκε εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία ταξιδιού τότε ο επιβάτης δικαιούται νέο εισιτήριο ίσης αξίας με το απολεσθέν.


Κατοικίδια

Τα επιβατηγά πλοία της Κοινοπραξίας διαθέτουν ειδικά διαμορφωμένους χώρους για την παραμονή κατοικίδιων ζώων που φέρουν κατά το ταξίδι οι επιβάτες στους οποίους τα κατοικίδια ζώα παραμένουν υποχρεωτικά καθ΄ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. Κατ’ εξαίρεση μικρόσωμα κατοικίδια επιτρέπεται να συνοδεύουν τους ιδιοκτήτες τους στους θαλάμους επιβατών εφόσον μεταφέρονται σε ειδικά καλάθια/ κλωβούς ή φέρουν φίμωτρο και είναι εμβολιασμένα.


Ασφάλεια στο Πλοίο

Ο επιβάτης υποχρεούται:
-να συμμορφώνεται στις οδηγίες των αρμόδιων προσώπων του πλοίου που σχετίζονται με την ησυχία, ευταξία, καθαριότητα και ασφάλεια του πλοίου.
-να συμμορφώνεται στους κανονισμούς του πλοίου, καθώς και στις οδηγίες του πλοίαρχου ή του προσωπικού του πλοίου.
-να μην μεταφέρει εκρηκτικές, εύφλεκτες, εμπρηστικές και γενικά επικίνδυνες ύλες.
-να μην πετά απορρίμματα σε χώρους του πλοίου ή στη θάλασσα
-να τοποθετεί ογκώδεις αποσκευές ή αντικείμενα στους ειδικούς χώρους ώστε να μην παρεμποδίζεται η διέλευση των επιβατών στους διαδρόμους του πλοίου.
-να μην τοποθετεί αποσκευές ή αντικείμενα στα καθίσματα ή τις θέσεις επιβατών.
Διευκρινίζεται ότι στα δυναμικώς υποστηριζόμενα πλοία απαγορεύεται η παραμονή των επιβατών στους ανοικτούς χώρους καταστρωμάτων κατά τη διάρκεια του πλου.


Παράπονα - Καταγγελίες

Για κάθε παράπονο ή καταγγελία κατά τη διάρκεια του πλου οι επιβάτες δύναται να απευθύνονται στον ορισμένο για το σκοπό αυτό αξιωματικό του πλοίου και μετά το πέρας του ταξιδιού στον εκδότη του εισιτηρίου ή στην Κοινοπραξία ή στις λιμενικές αρχές, σύμφωνα με το οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία.

Δικαιώματα επιβατών σε περιπτώσεις καθυστερήσεων (αναχώρησης- ταξιδιού), διακοπής ταξιδιού, ακύρωσης ταξιδιού , απώλειας ανταπόκρισης κλπ. ισχύουν όπως αναλυτικά περιγράφονται σ το ν. 3709/2008, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.


Περιπτώσεις μη εφαρμογής απαιτήσεων επιβατών

Καμία απαίτηση δεν δύναται να θεμελιωθεί για καθυστέρηση, διακοπή, ακύρωση ή τροποποίηση δρομολογίου που οφείλεται σε λόγους δημόσιας τάξης ή ασφάλειας, ιδίως λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, στην εφαρμογή διατάξεων της νομοθεσίας ή σε εντολές της Αρμόδιας Αρχής γενικά, ιδίως δε για την παροχή βοήθειας σε πλοία ή πρόσωπα που βρίσκονται σε κίνδυνο ή για τυχόν εγκεκριμένη τροποποίηση των προγραμματισμένων δρομολογίων η οποία σχετίζεται με την εξυπηρέτηση εκτάκτων μεταφορικών αναγκών ή την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.


Πνευματική ιδιοκτησία 2018–2024 Kerkyra Lines. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Χρησιμοποιούμε cookies για να προσαρμόζουμε το περιεχόμενο και να σας προσφέρουμε μια βελτιωμένη εμπειρία χρήστη. Συνεχίστε να περιηγείστε εάν είστε εντάξει για να λαμβάνετε cookies σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου και cookies.